Per categorie:


  Per soort:Algemene voorwaarden

Inschrijvingen
Alle inschrijvingen vinden schriftelijk via de administratie van de Volksuniversiteit plaats. Inschrijven is op verschillende manieren mogelijk:

2. U kunt  zich  digitaal inschrijven via onze website. U dient hiervoor het schrijfformulier volledig in te vullen en te versturen. U ontvangt een E-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Het cursusgeld zal via automatische incasso worden geind.

3. Cursisten van een taalcursus worden aan het einde van het cursusjaar in de gelegenheid gesteld om zich tegen een gereduceerd tarief in te schrijven voor een vervolgcursus. Dit gebeurt middels een apart inschrijfformulier waarop de termijn vermeld staat van de duur van dit aanbod. De betaling geschiedt met een eenmalige machtiging. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Een cursus kan al vol zitten of er kunnen zich te weinig cursisten hebben aangemeld. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.

4. Doorgaan, annulering en restitutie
De Volksuniversiteit neemt 14 dagen voor de geplande startdatum de beslissing of een cursus van start kan gaan op basis van de ingeschreven cursisten. Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren maar kan zij ook de cursisten een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur of de cursusprijs. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover 10 dagen voor de geplande startdatum bericht. Rond deze datum wordt het cursusgeld van uw rekening afgeschreven. Cursisten dienen schriftelijk te annuleren. Annuleringen zijn tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de cursus mogelijk. Bij annulering wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het restant wordt gerestitueerd. Na deze termijn van 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald. Slechts bij hoge uitzondering is na bovengenoemde termijn restitutie mogelijk. Deze gevallen komen ter beoordeling van het bestuur. U kunt, indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, iemand zoeken die uw plaats zal innemen. Hiervan dient u de Volksuniversiteit op de hoogte stellen voor aanvang van de cursus.

5. Parallelcursussen
Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op basis van die lijst kan besloten worden een tweede cursus in te lassen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in overleg met de betreffende cursisten.

6. Overige voorwaarden 

- De vermelde cursusprijzen bij de talen cursussen zijn exclusief de kosten voor de boeken. Deze moet u zelf voor aanvang aanschaffen. 
- De vermelde cursusprijzen zijn exlusief de kosten van materialen zoals ingredienten (culinaire cursussen) of bloemen, verf etc. (creatieve cursussen). Hiervoor zal per les een vergoeding worden gevraagd.
- De Volksuniversiteit kent een betalingsregeling in termijnen voor cursussen boven de € 150.  Neemt u hiervoor contact op met de administratie. 
- De Volksuniversiteit doet haar uiterste best de activiteiten goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursist te organiseren.
- Mochten de organisatie of de gang van de zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u  een klacht indienen bij het bestuur. De Volksuniversiteit kent een klachtenregeling welke gratis is    te verkrijgen bij de administratie. 
- De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin   is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar    georganiseerde activiteiten. 
- Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk   foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Volksuniversiteit worden aangepast. 
- De algemene voorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: