Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Privacyverklaring

De volksuniversiteit Westvoorne verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Volksuniversiteit Westvoorne.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Volksuniversiteit Westvoorne persoonsgegevens?

Volksuniversiteit Westvoorne verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden, cursisten, medewerkers en vrijwilligers van Volksuniversiteit Westvoorne; mensen die in het recente verleden een lidmaatschap hebben gehad; mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar de Volksuniversiteit Westvoorne een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer, de bewerking en de toepassing van de gegevens. De secretaris ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels. Hij draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de administratieve applicatie van Volksuniversiteit Westvoorne en de daaraan gerelateerde applicaties. Hij bewaakt tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

Waarvoor verwerkt Volksuniversiteit Westvoorne persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van Volksuniversiteit,  een cursus wilt volgen, aan een activiteit wil deelnemen, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid.  De Volksuniversiteit Westvoorne beoogt al die gegevens die noodzakelijk zijn om cursisten/deelnemers in te schrijven voor een cursus/activiteit aan de Volksuniversiteit Westvoorne te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van de Volksuniversiteit. 

Als u eenmaal lid of relatie van de volksuniversiteit bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap/cursus- gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.  

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit vanuit de Volksuniversiteit Westvoorne. Wilt u hiervoor niet benaderd worden dan kunt u dit aangeven door onderaan de desbetreffende e-mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses en dergelijke.

 Verwerkt Volksuniversiteit Westvoorne ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Volksuniversiteit Westvoorne met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, maar niet langer dan nodig is voor een passende bedrijfsvoering van de volksuniversiteit. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf uw persoonsgegevens opvragen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Bestuursleden betrokken bij de (cursus)administratie en financiën kunnen uw gegevens inzien. De (cursus)begeleider krijgt per activiteit een namenlijst van de deelnemers met vermelding van e-mailadres en telefoonnummer, zodat cursuswijzigingen kunnen worden doorgegeven. Uw gegevens kunnen, indien nodig, gewijzigd worden door de gegevensbeheerder en door uzelf.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Volksuniversiteit Westvoorne kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Tenzij: 

  • dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
  • dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
  • instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

Ten overvloede: Uw persoonsgegevens zullen door de Volksuniversiteit niet buiten de EU worden doorgegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden, na de wettelijke periode, in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Volksuniversiteit Westvoorne gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Volksuniversiteit Westvoorne van mij verwerkt?

Door een e-mail te sturen aan westvoorne@volksuniversiteit.nl kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie opvragen en eventueel bewerken. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij westvoorne@volksuniversiteit.nl. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van de Volksuniversiteit. Komen wij er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

OPT-OUT

Om het gebruik van de website  zo makkelijk mogelijk te maken, kan Volksuniversiteit Westvoorne u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving voor een activiteit of een e-mail met cursusinformatie. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Volksuniversiteit Westvoorne beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten (zoals de nieuwsbrief) is het mogelijk u niet aan te melden of door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten.

Wijzigingen privacybeleid

Volksuniversiteit Westvoorne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit raadplegen via onze website.