Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Klachtenregeling

Klachtenregeling Volksuniversiteit Westvoorne

Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit Westvoorne kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

1 Klachten worden schriftelijk ingediend en gericht aan de voorzitter van de Volksuniversiteit Westvoorne, e-mail: westvoorne@volksuniversiteit.nl
postadres: Postbus 359 3233ZH Oostvoorne.

2 Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

3 In geval van klachten over docenten verzoeken wij u bij voorkeur eerst met de betrokken docent(e) te overleggen.

4 Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de voorzitter en binnen 3 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld. Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afdoening

5 Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij de onafhankelijke klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie is samengesteld door het bestuur van de Volksuniversiteit Westvoorne. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

6 Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.

Deze klachtenregeling is conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.